Tyto webové stránky neshromažďují žádné osobní údaje o návštěvnících pomocí skrytých aplikací ani jiných skriptů. Za účelem získání analytických informací a zajištění funkcionality webových stránek jsou využívány soubory cookies. Neshromažďuji se tak žádné údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím kontaktního formuláře. Veškeré údaje, které případně zadáte do formuláře mají důvěrnou povahu a slouží pouze k poskytnutí požadovaných informací a pro účely případné další komunikace nad zakázkou. Provozovatelka se zavazuje k plnému respektování ustanovení všech zákonných pravidel upravujících nakládání s osobními údaji, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Využívání služeb na webových projektech provozovatelky může být podmíněno poskytnutím některých osobních údajů návštěvníka ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatelka s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Provozovatelka se zavazuje, že nebude sdělovat, převádět či prodávat osobní údaje třetím stranám, ani nakládat s nimi jakýmkoliv jiným způsobem bez souhlasu návštěvníka.
Provozovatelka si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku návštěvníka nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Provozovatelka se zavazuje, že nebude zveřejňovat bez souhlasu návštěvníka žádné informace, resp. zveřejní pouze informace návštěvníkem revidované a schválené k publikování.

Na www stránkách provozovatelky jsou odkazy na webové stránky třetích subjektů, které umožňují návštěvníkům přístup k dalším informačním zdrojům. Provozovatelka nemůže obsah těchto webových stránek nijak ovlivnit a proto nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných právních subjektů. Pokud návštěvník navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů.

Případná rizika plynoucí návštěvníkovi z používání těchto stránek, jsou zcela na návštěvníkovi a provozovatelka za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.media-services.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.